Studentų priėmimo taisyklės 2017 metais

PATVIRTINTA
Akademinės tarybos
2017 m. balandžio 27 d. posėdyje
protokolu Nr. 14-4

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR DIZAINO KOLEGIJĄ 2017 METAIS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų priėmimo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegiją (toliau – Kolegija) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, įgijusių ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą pagal Lietuvos vidurinio ugdymo programas, priėmimo į Kolegijoje vykdomų pirmos pakopos koleginių studijų programų valstybės finansuojamas, valstybės nefinansuojamas ir valstybės nefinansuojamas su studijų stipendija studijų vietas bendruosius principus ir tvarką.
2. Stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas yra keliami šie reikalavimai:
2.1. Įgijusieji vidurinį išsilavinimą 2016 ir 2017 metais turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) valstybinį ne žemesniu nei B1 lygiu (16 balų įvertinimas) ir matematikos valstybinį (išskyrus menų studijas) egzaminus. Nelaikę minėtų egzaminų asmenys gali pretenduoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
2.2. Įgijusieji vidurinį išsilavinimą 2015 metais turi būti išlaikę lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį bei užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) valstybinį ne žemesniu nei B1 lygiu (16 balų įvertinimas) egzaminus.
3. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų, taip pat iki 2014 metų įskaitytinai įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
4. Į Kolegiją priimami asmenys, kurių konkursinis balas ne mažesnis negu 1,6.

II. KONKURSINIO BALO SKAIČIAVIMO PRINCIPAI

5. Konkursinis balas skaičiuojamas iš šių pagrindinių kriterijų:
5.1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino pasiekimų įvertinimas;
5.2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
5.3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
5.4. lietuvių kalbos ir literatūros dalyko brandos egzamino įvertinimas.
6. Papildomi balai suteikiami:
6.1. visoms studijų sritims, kurių programos vykdomos Kolegijoje (išskyrus menų studijų sritį) – tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 4 priede, prizinių vietų laimėtojams, pridedant už: I vietą – 2,5 balo, II vietą – 1,5 balo, III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams, pridedant už: I vietą – 1,5 balo, II vietą – 1 balą, III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 11 – 12 (gimnazijos III – IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ar konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą);
6.2. menų studijų sričiai, kurios studijų programos vykdomos Kolegijoje – tarptautinių ir šalies olimpiadų ir konkursų, nurodytų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 5 priede, prizinių vietų laimėtojams, pridedant už: I vietą – 2,5 balo, II vietą – 1,5 balo, III vietą – 1 balą; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams, pridedant už: I vietą – 1,5 balo, II vietą – 1 balą, III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 9 – 12 (gimnazijos I – IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai. Už tą patį konkursą ar olimpiadą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingus konkursus ar olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami);
6.3. mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą iki 2016 metų įskaitytinai, pridedama balų už tas olimpiadas ir konkursus, kurie tais metais, kai mokinys įgijo vidurinį išsilavinimą, buvo įrašyti į Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarkos aprašo priedą;
6.4. stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, pridedamas 1 balas;
6.5. asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo.
7. Į konkursinio balo formavimą įeinantys dalykai ir jų svertiniai koeficientai pateikiami Taisyklių 1 priede.
8. Pagrindiniams kriterijams naudojama dešimtbalė skalė. Valstybinių brandos egzaminų ir stojamųjų egzaminų įvertinimai, pateikti šimtabalėje skalėje, dalijami iš 10 ir padauginami iš atitinkamo svertinio koeficiento, ir sumuojami. Prie gautos sumos pridedami papildomi balai.
9. Atskiri brandos egzaminų įvertinimų ir metinių pažymių įskaitymo ir perskaičiavimo principai nurodyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 3 priede.
10. Jei asmuo nėra laikęs studijų krypčiai arba krypčių grupei numatytų dalykų valstybinių brandos egzaminų, vietoj nelaikyto valstybinio brandos egzamino įvertinimo gali būti imamas į brandos atestatą įrašytas atitinkamo dalyko metinis arba mokyklinio brandos egzamino pažymys, kuris perskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 3 priedą. Šiame punkte nurodytos išimtys netaikomos pirmajam, turinčiam didžiausią svertinį koeficientą, studijų krypties arba krypčių grupės dalykui (išskyrus asmenis, kurių brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ ir lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2013 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) dalykui.
11. Jeigu asmens brandos atestate įrašyta „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“, vietoj nelaikytų brandos egzaminų įvertinimų imami metiniai pažymiai, kurie perskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašo 3 priedą.
12. Švietimo ir mokslo ministerijos nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimai įskaitomi ir perskaičiuojami Tarptautinių užsienio kalbos egzaminų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbos brandos egzaminų įvertinimams nustatyto tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
13. Jei surinktas vienodas konkursinis balas, pirmenybę prioriteto mažėjimo tvarka turi stojantysis, kurio:
13.1. įskaitomų į konkursinį balą brandos (stojamųjų) egzaminų įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma yra didesnė;
13.2. įskaitomas į konkursinį balą brandos (stojamojo) egzamino, turinčio didžiausią svertinį koeficientą, įvertinimas yra didesnis.

III. PRIĖMIMO PROCEDŪROS

14. Konkursinių eilių sudarymo principai pateikiami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos apraše.
15. Studentų priėmimas į Kolegiją vykdomas per bendrąjį, kurį vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) ir tiesioginį, kurį vykdo Kolegija, priėmimus. Kolegija, vykdydama studentų tiesioginį priėmimą, priima asmenis studijuoti tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Priėmimo datos skelbiamos Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.
16. Pasibaigus bendrajam priėmimui ir likus laisvoms studijų vietoms, Kolegija savarankiškai tęsia tiesioginį studentų priėmimą iki rugsėjo 1 d.

IV. STOJAMIEJI EGZAMINAI

17. Stojamieji egzaminai vykdomi į menų studijų krypčių grupės Grafinio dizaino, Interjero dizaino, Fotografijos technologijos bei Multimedijos dizaino studijų programas.
18. Organizuojant, vykdant bei vertinant stojamuosius egzaminus vadovaujamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Stojamųjų egzaminų į menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas organizavimo ir vertinimo 2017 metais tvarkos aprašu bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-900 patvirtinto Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašu ir Bendrųjų stojamųjų egzaminų į kolegines menų studijų srities ir meno pedagogikos studijų programas 2017 m. organizavimo tvarkos aprašu.
19. Stojantysis privalo atlikti visas stojamojo egzamino užduotis. Jei neatliko bent vienos užduoties arba jos įvertinimas lygus nuliui, egzaminas laikomas neišlaikytu.
20. Stojamasis egzaminas į Grafinio dizaino ir Interjero dizaino studijų programas susideda iš dviejų dalių: piešimo ir kompozicijos:
20.1. Piešimo užduotis – piešti geometrinių formų natiurmortą. Darbas atliekamas A3 formato lape pieštuku. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti: įvairaus kietumo nespalvotus pieštukus, trintuką, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.
20.2. Kompozicijos užduotis – sukurti spalvinę kompoziciją pateikta tema. Kompozicija atliekama A3 formato lape. Darbo priemonės: markeriai, vandeniu skiedžiami dažai (akvarelė, guašas, tempera, akrilas). Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti: pieštuką, trintuką, vandeniu skiedžiamus dažus ir markerius, teptukus, indelį vandeniui, paletę, lipnią juostelę popieriaus lapui pritvirtinti. Popieriaus lapą stojantysis gauna prieš egzaminą.
21. Stojantieji į Fotografijos technologijos studijų programą laiko vizualinės kompozicijos stojamąjį egzaminą. Stojantysis iš pateiktų daiktų nurodyta tema privalės sukurti kompoziciją ir ją nufotografuoti, naudojant vieną šviesos šaltinį. Vertinimui stojantysis privalės pateikti penkis temą atskleidžiančius kadrus ir idėjos aprašymą, kuriame būtų argumentuojama, kodėl temai atskleisti buvo pasirinkti būtent tie daiktai ir būtent tokia kompozicija. Užduočiai atlikti stojantysis privalo turėti fotoaparatą ir nuotraukų perkėlimo laidą ar kortelių skaitytuvą (pageidaujantiems suteikiama galimybė naudotis kolegijos, kurioje vykdomas stojamasis egzaminas, fotoaparatu).
22. Stojantieji į Multimedijos dizaino studijų programą laiko stojamąjį egzaminą, sudarytą iš dviejų užduočių - scenarijaus ir jo vizualizacijos:
22.1. Pirma egzamino užduotis – scenarijus pagal pateiktą temą – tai aprašyta trumpa istorija/įvykis, skirtas medijų produktui. Scenarijuje reikia aprašyti personažus, būtina sukurti įvykį ar kelis įvykius, aprašyti aplinkas, kur vyksta veiksmas bei nurodyti garsus, kurie lydi veiksmą. Veiksmas vyksta esamajame laike, aprašomas vaizdiniais. Stojantysis gali laisvai pasirinktį medijų produkto pobūdį. Tai gali būti trumpas filmas (vaidybinis, dokumentinis, animacinis), TV laida, kompiuterinis žaidimas, interaktyvus projektas ir pan. Scenarijus rašomas A4 formato lape. Popieriumi, ant kurio bus rašomas darbas, stojantieji aprūpinami.
22.2. Antra egzamino užduotis - scenarijaus vizualizacija - tai parašyto scenarijaus vizualinis sprendimas, papildantis tekstą vizualia informacija, siekiant vaizdžiai išreikšti scenarijaus idėją. Atlikimo forma laisvai pasirenkama (kadruotė, komiksas, iliustracija, laisvos formos kompozicija). Stojantysis, scenarijaus vizualizacijai privalo turėti darbo priemones šiai užduočiai atlikti. Tai gali būti pieštukai, flomasteriai, dažai, priemonės koliažui (laikraščiai, nuotraukos, spalvotas popierius, klijai, žirklės ir kt.). Darbas atliekamas A3 formato popieriaus lape. Popieriumi, ant kurio bus atliekamas darbas, stojantieji aprūpinami.
22.3. Abi užduotys pateikiamos kartu ir vertinamos kaip vienas darbas.
23. Stojamieji egzaminai laikomi bendrojo bei tiesioginio priėmimo tvarkaraščiuose numatytomis datomis. Bendrojo priėmimo metu išlaikytas tos pačios studijų krypties egzaminas yra įskaitomas ir stojant tiesioginiame priėmime.
24. Stojamųjų egzaminų į Kolegijos studijų programas bendrajame ir tiesioginiame priėmime tvarkaraščiai bei kita su stojamaisiais egzaminais susijusi informacija skelbiama Kolegijos interneto svetainėje www.vtdko.lt.

V. REIKALINGI DOKUMENTAI ĮFORMINANT PRIĖMIMĄ

25. Per bendrąjį priėmimą į Kolegiją pakviestas studijuoti asmuo pateikia šiuos dokumentus:
25.1. pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
25.2. kvitas, įrodantis studijų registracijos įmokos sumokėjimą (originalą parodyti);
25.3. pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
25.4. prašymas skirti bendrabutį (pildomas sutarties pasirašymo metu);
25.5. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopija (originalą parodyti, kopiją įteikti).
26. Per tiesioginį priėmimą į Kolegiją pakviestas studijuoti asmuo pateikia šiuos dokumentus:
26.1. pasas arba asmens tapatybės kortelė (originalą parodyti, kopiją įteikti);
26.2. brandos atestatas ir jo priedas (-ai) arba kitas (-i) vidurinį išsilavinimą liudijantis (-ys) dokumentas (-ai) (originalą (-us) parodyti);
26.3. pažymėjimų (brandos atestato priedų) apie perlaikytus ir papildomai laikytus egzaminus ir metinius pažymius kopijos (originalą parodyti, kopiją įteikti);
26.4. dokumento, patvirtinančio pavardės (vardo) keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (vardu), kopija (originalą parodyti, kopiją įteikti);
26.5. dokumentai, suteikiantys stojančiajam teisę į papildomus balus (originalą parodyti, kopiją įteikti);
26.6. prašymas skirti bendrabutį (pildomas sutarties pasirašymo metu).
27. Priėmimo faktas įforminamas Kolegijos ir studento pasirašoma studijų sutartimi.
28. Įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

VI. REGISTRACIJOS STUDIJOMS ĮMOKA, SĄSKAITOS REKVIZITAI

29. Asmenys, įformindami priėmimą (pasirašydami sutartį ir pateikdami reikalingus dokumentus) į Kolegiją, moka 40 Eur registracijos mokestį. Mokestis mokamas į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos sąskaitą. Mokesčio kvite nurodomi rekvizitai:
gavėjas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija; gavėjo bankas – AB bankas SWEDBANK; sąskaita – LT87 7300 0100 7414 2865; sutrumpintas įmokos pavadinimas – registracijos mokestis; įmokos kodas – 102505; mokėtojo kodas – įrašyti savo (stojančiojo) vardą, pavardę, asmens kodą.
30. Nutraukus sutartį, įmokėtas registracijos mokestis negrąžinamas.

VII. UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ, ĮGIJUSIŲ IŠSILAVINIMĄ UŽSIENIO ŠALIŲ INSTITUCIJOSE, PRIĖMIMAS

31. Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu jie:
31.1. yra Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
31.2. turi leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje (nors jie yra užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, o taip pat piliečiai ir asmenys be pilietybės);
31.3. yra išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę.
32. Asmenys, nurodyti šių Taisyklių 31 punkte, priimami Užsienio šalių institucijose išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 551 numatyta tvarka.
33. Užsienio šalių piliečiai, neatitinkantys 31 punkte nurodytų kriterijų ir asmenys be pilietybės, priimami studijuoti savo lėšomis Kolegijos nustatyta tvarka.
34. Užsienio valstybių piliečiai, ketinantys studijuoti Kolegijoje ir besikreipiantys į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – Centras) dėl akademinio pripažinimo, privalo pateikti Centrui Kolegijos patvirtinimą dėl ketinimo priimti studijuoti. Šio punkto nuostata netaikoma:
34.1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams ir jų šeimos nariams;
34.2. asmenims, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, taip pat asmenims, laukiantiems sprendimo dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo;
34.3. turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiams ir asmenims be pilietybės.

VIII. KITA INFORMACIJA

35. Studentų priėmimą organizuoja ir vykdo Studijų tarnyba. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima Studijų tarnyba.
36. Informacija apie priėmimą ir studijas teikiama Studijų tarnyboje adresu Antakalnio g. 54, Vilnius, tel. (8 5) 261 0353, el. paštas .
37. Informacija apie studijas ir studijų programas teikia fakultetai:
37.1. Dizaino fakultetas: Olandų g. 16, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 234 2005, el. paštas .
37.2. Statybos fakultetas: Antakalnio g. 54, LT-10303 Vilnius, tel. (8 5) 234 3820, el. paštas .
37.3. Petro Vileišio geležinkelio transporto fakultetas: K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius, tel. (8 5) 261 5748, el. paštas .
37.4. Technikos fakultetas: Olandų g. 16, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 262 1569, el. paštas .